Polityka prywatności Sklepu LA LiKA

1. Wprowadzenie

1.1. Celem Polityki prywatności Sklepu LA LiKA (dalej zwana Polityką prywatności) jest poinformowanie o zakresie, sposobie przetwarzania oraz wykorzystania danych osobowych i informacji zbieranych przez Sklep LA LiKA (dalej zwanym Sklepem).

1.2. Sklep dokłada wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych którymi zarządza, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem
 • zbierane jedynie dla określonych w niniejszej polityce celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania

1.3. Sklep dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych oraz prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w:

 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego Rozporządzeniem
 • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej Ustawą o ochronie danych osobowych
 • ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

2. Kto dokonuje zbierania danych osobowych?

2.1. Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem danych jest:

BoKo Projekt Krystyna Gąsior, Średnie Wielkie 3, 38-516 Tarnawa Dolna, NIP 6871433544

2.2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Sklep można kontaktować się:

 • poprzez adres email kontakt@lalika.pl
 • na adres korespondencyjny: BoKo Projekt Krystyna Gąsior, Średnie Wielkie 3, 38-516 Tarnawa Dolna

3. Dla jakich celów i na jakiej podstawie zbierane, przechowywane i przetwarzane są dane osobowe?

 • kontakt w ramach realizacji usług informacyjnych dla Użytkowników
 • realizacja zamówień realizowanych w Sklepie przez Użytkowników
 • kontakt, zawarcie umowy i prowadzenie rozliczeń w ramach realizacji usług dla Użytkowników
 • gromadzenie statystyk i archiwizację
 • kontakt i prowadzenie rozliczeń w ramach realizacji usług dla Uczestników
 • realizację działań marketingowych i informacyjnych

Dane osobowe przechowywane są przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i
 • rachunkowych
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom

3.3. Zbiorczo Użytkownicy i Uczestnicy dalej zwani są Podmiotami. Zbiorczo usługi świadczone za pośrednictwem Sklepu oraz oferta Warsztatów dalej zwane są Usługami.

3.4. Każdorazowo podanie danych osobowych przez Podmioty jest dobrowolne ale niezbędne do korzystania z poszczególnych Usług.

3.5. Przykładowe działania Podmiotów wymagające podania danych osobowych w celu realizacji Usług obejmują:

 • przesłanie formularza z zapytaniem w Sklepie
 • złożenie i obsługa zamówienia w Sklepie
 • subskrypcja Newslettera w Sklepie
 • rejestracja na Warsztaty oraz dokonywanie wpłat
 • zapis i/lub opłacenie udziału w Warsztatach
 • kontakt mailowy

4. Jakie dane osobowe i informacje ulegają gromadzeniu i przetwarzaniu?

4.1. Sklep gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe Podmiotów:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy
 • adres
 • adres wysyłki (opcjonalnie)
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • numer konta bankowego (opcjonalnie)
 • pliki cookies, adres IP
 • lokalizacja
 • wizerunek (opcjonalnie)

4.2. Sklep ogranicza zakres zbieranych i wykorzystywanych danych osobowych o Podmiotach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia na ich rzecz Usług. Szczegółowy zakres zbieranych danych może zależeć od parametrów lub rodzaju realizowanej Usługi, jednak nie jest szerszy niż:

 • maksymalny zakres podany w punkcie 4.1 dla każdej z kategorii Podmiotów
 • bezwzględnie wymagany do realizacji danej Usługi

4.3. Utrwalenie wizerunku Podmiotu może nastąpić po wcześniejszym uzyskaniu jego zgody w formie stosownego oświadczenia lub akceptacji regulaminu świadczonej Usługi, jasno określającego cel i zakres użycia wizerunku.

5. W jaki sposób pozyskiwane są dane osobowe?

5.1. Możliwe formy pozyskiwania danych osobowych od poszczególnych kategorii Podmiotów:

 • Formularze w Serwisie i Sklepie
 • Korespondencja e-mail
 • Oprogramowanie automatyczne Sklepu
 • Utrwalenie wizerunku (zdjęcia, filmy i nagrania audio)
 • Umowa zawierana pisemnie
 • Realizacja przelewu bankowego

6. Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

6.1. Czas przechowywania i przetwarzania danych osobowych dla poszczególnych kategorii Podmiotów określa poniższa tabela:

DaneCzas przechowywania i przetwarzania danych
imię i nazwisko lub nazwa firmyprzez okres 5. lat od czasu ustania umowy / zakończenia świadczenia Usługi, chyba że w tym okresie nastąpi wycofanie zgody na przetwarzanie przez Podmiot
adresprzez okres 5. lat od czasu ustania umowy / zakończenia świadczenia Usługi, chyba że w tym okresie nastąpi wycofanie zgody na przetwarzanie przez Podmiot
adres wysyłkiprzez okres 5. lat od czasu ustania umowy / zakończenia świadczenia Usługi, chyba że w tym okresie nastąpi wycofanie zgody na przetwarzanie przez Podmiot
numer telefonuprzez okres 5. lat od czasu ustania umowy / zakończenia świadczenia Usługi, chyba że w tym okresie nastąpi wycofanie zgody na przetwarzanie przez Podmiot
adres e-mailprzez okres 5. lat od czasu ustania umowy / zakończenia świadczenia Usługi, chyba że w tym okresie nastąpi wycofanie zgody na przetwarzanie przez Podmiot
wizerunekdo czasu wycofania zgody na przetwarzanie przez Podmiot
numer konta bankowegoprzez okres 5. lat od czasu ustania umowy / zakończenia świadczenia Usługi, chyba że w tym okresie nastąpi wycofanie zgody na przetwarzanie przez Podmiot
pliki cookies, adres IPprzez okres maksymalnie 1 roku od dnia rejestracji danych
lokalizacjaprzez okres maksymalnie 1 roku od dnia rejestracji danych

7. Informacja o plikach cookies

7. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 1. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 1. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 1. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

8. Komu zostaną udostępnione dane osobowe?

8.1. Sklep z założenia nie udostępnia danych osobowych Podmiotów podmiotom trzecim w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa, bądź bez uzyskania uprzedniej zgody Podmiotów, których te dane dotyczą.

8.2. Dane osobowe Podmiotów mogą być przekazane przez Sklep takim kategoriom odbiorców jak usługodawcy świadczący usługi bankowe, informatyczne, kurierskie czy pocztowe, w zakresie koniecznym do realizacji Usług dla danego Podmiotu. W szczególności, może nastąpić przekazanie danych podmiotom takim jak:

 • wybrany zewnętrzny operator usługi hostingu serwera i bazy danych tworzących Sklep
  • zakres: wszelkie dane Podmiotów zebrane w formie elektronicznej i przechowywane w Sklepie
  • cel: świadczenie usługi dostępności Sklepu oraz archiwizacja danych elektronicznych
 • wybrany zewnętrzny operator usług bankowych
  • zakres: imię i nazwisko oraz numer konta Podmiotu,
  • cel: realizacja przelewu bankowego
 • wybrany zewnętrzny operator płatności internetowych
  • zakres: imię i nazwisko, e-mail oraz numer telefonu Użytkownika sklepu składającego zamówienie w Sklepie
  • cel: realizacja płatności za udział w Warsztatach
  • cel: realizacja płatności za zamówienie złożone w Sklepie
 • wybrany zewnętrzny operator usług kurierskich i/lub pocztowych
  • zakres: imię i nazwisko, adres, numer telefonu Podmiotu, do którego Sklep wysyła przesyłkę
  • cel: wysyłka przedmiotów do Podmiotów
  • cel: realizacja zamówień do Użytkowników sklepu
 • wybrany zewnętrzny operator usługi Newsletter
  • zakres: imię i nazwisko oraz adresu e-mail Użytkownika serwisu zapisanego do usługi
  • cel: świadczenia usługi Newsletter
 • uprawnione organy państwowe
  • zakres i cel: zgodny z obowiązującymi wymogami prawa

8.3. Wymienieni w punkcie 7.2 operatorzy usług i podmioty mogą posiadać własne obowiązujące polityki prywatności. Na życzenie Podmiotu, Sklep zobowiązuje się przekazać informację na temat aktualnie wybranych usługodawców, w celu umożliwienia zainteresowanemu Podmiotowi dotarcia do właściwych polityk prywatności.

9. W jaki sposób dane osobowe są zabezpieczone?

9.1. Sklep stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

10. W jaki sposób Podmiot może zarządzać swoimi danymi osobowymi?

10.1. Sklep zapewnia Podmiotom realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności prawa do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do otrzymania potwierdzenia, czy dane Podmiotu są przetwarzane przez Sklep i w jaki sposób
 • aktualizacji swoich danych osobowych, jeżeli są nieaktualne lub niedokładne, a także uzupełnienia, gdy są niekompletne
 • usunięcia swoich danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych
 • w przypadku, gdy przetwarzanie następować będzie na podstawie zgody Użytkownika, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sposób w jaki przetwarzane są dane osobowe narusza według Podmiotu przepisy Rozporządzenia

10.2. W celu realizacji powyższych uprawnień Użytkownik powinien kontaktować się ze Sklepem za pomocą danych kontaktowych określonych w punkcie 2.2.

11. Dodatkowe uwarunkowania związane z działaniem Sklepu

11.1. W Sklepie mogą zostać zamieszczone linki do innych stron internetowych (np. Facebook, YouTube, Instagram). Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Użytkownicy powinni się zapoznać.

11.2 Artykuły umieszczone w Sklepie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły) z innych witryn. Treści te zachowują się analogicznie, jak w chwili gdy Użytkownik serwisu sam bezpośrednio odwiedza konkretną witrynę. Witryny te mogą zbierać informacje o Użytkowniku, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia oraz monitorować interakcje Użytkownika z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie tych interakcji, jeśli Użytkownik posiada konto i jest zalogowany w zewnętrznej witrynie. Użytkownik powinien zapoznać się w takim przypadku z polityką prywatności stosownej witryny.

11.3. Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie adresu email Użytkownika serwisu (tak zwany hash), może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia, czy jest ona skonfigurowana dla tego użytkownika. Użytkownik serwisu powinien zapoznać się z Polityką prywatności usługi Gravatar. Po zatwierdzeniu komentarza w Serwisie, obrazek profilowy Użytkownika serwisu będzie widoczny publicznie w kontekście jego komentarza. Dodatkowo, treść komentarza wprowadzonego w Serwisie przez Użytkownika serwisu może być sprawdzony za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu świadczonej przez zewnętrzny serwis.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Korzystanie z Usług oznacza akceptację postanowień niniejszej Polityki prywatności.

12.2. Sklep ma prawo dokonywania w dowolnym czasie zmian w Polityce prywatności, które wynikać mogą w szczególności ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Zmiany Polityki prywatności dokonywane są poprzez zamieszczenie jej nowej treści na stronie.

Shopping Cart
Scroll to Top